Predstavujeme sa
Rozsah podnikania
Oblasti pôsobenia
Referencie
Certifikácia
Partneri
Kontakty
Profesné činnosti horizontálnej štruktúry

1. Projektovanie

Regula Košice akciová spoločnosť má vyškolených špecialistov pre projekčné práce, ktorí sú držiteľmi všetkých certifikátov podľa legislatívy SR pre oblasť systémov kontroly a riadenia technologických procesov (SKR) a NN rozvodov.

Rozsah projektových prác:

 • Kompletná projektová dokumentácia slaboprúdu a rozvodov do 1000V
 • Projektová dokumentácia pre rozvádzače do 1000V
 • Konštrukčné výkresy rozvádzačov
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Prevádzkové predpisy
 • Dlhodobá archivácia údajov v elektronickej forme
 • Dokumentácia vo formáte požadovanom zákazníkom
 • Desktopové reprografické služby súvisiace s projektovaním.

Projekty sú štandarsne vypracované v programe ELCAD a zákazníkom odovzdané v klasickom vyhotovení aj digitálnej forme. Na požiadanie zákazníka môžu byť dodané v AUTOCADe, texty v Microsoft WORD alebo EXCEL.

 

2. Softvérové práce

Regula Košice akciová spoločnosť ponúka služby programátorskeho tímu so skúsenosťami na aplikáciách v rozsahu až do 15 000 vstupov/výstupov, ktorý zvláda nasledovné softvérové činnosti a služby:

 • Analýza riešenia a tvorba algoritmov podľa zadania zákazníka
 • Tvorba aplikačného softvéru vo vývojovom prostredí príslušného riadiaceho v nasledovných oblastiach:
  • Implementácia programového vybavenia a protokolov (Modbus, TCP/IP, Profibus DP)
  • FAT programového vybavenia
  • Oživenie riadiaceho systému, testovanie vstupov/výstupov, a komunikačných linie
  • Odladenie programového vybavenia na stavbe aj počas nočných smien a víkendov
  • Nastavenie regulačných obvodov
  • Účasť na skúškach
  • Dokumentácia programového vybavenia a prevádzkové predpisy
  • Dokumentácia konečného stavu programového vybavenia
  • Zaškolenie obsluhy
  • Účasť na skúšobnej prevádzke
  • Záručný a pozáručný servis

Tvorba aplikačného SW pozostáva z:

 • Sequenčné riadenie technologických procesov
 • Kontinuálna regulácia technologických procesov
 • Batch programy
 • Vizualizačné programové vybavenie
 • Prediktívne programové vybavenie
 • Bilančné a ekonomické výpočty
 • Archivácia a zaznamenávanie trendov

Programátori v minulosti realizovali programovacie práce na nasledovných systémoch:

DSC systémy:

 • Siemens - TELEPERM XP
 • Metso Automation (Valmet) – DAMATIC XDi
 • Emerson Process Management (Fisher Rosemount) – RS3, DELTA
 • Yokogawa a iné.

PLC systémy:

 • Siemens - SIMATIC
 • Rockwell Automation (Allen Bradley) - PLC

Okrem toho špecialisti našej firmy majú skúsenosti i so systémami na riadenie turbín, systémami ochrán bloku, bezpečnými automatmi horákov, systémami vyhodnocovania chvení a posuvov, ako aj diaľkovým zberom údajov.

 

3. Montážne práce

Montážne práce vykonávajú technici podľa vlastnej projektovej dokumentácie, vrátane montážnej technológie; alebo podľa projektov tretích strán bez technologickej podpory, podľa požiadaviek zákazníka. Všetci zamestnanci sú držiteľmi oprávnení na vykonávanie činností podľa legislatívy SR.

Mechanická montáž:

 • Montáž snímačov a prevodníkov technologických veličín
 • Montáž mechanických častí zariadení
 • Montáž regulačných orgánov
 • Montáž rozvádzačov a rozvádzačových skriniek
 • Inštalácia káblových trás vrátane uloženia káblov
 • Montáž impulzných potrubí
 • Pripojenie impulzných potrubí na prevodníky
 • Vyskúšanie tesnosti spojov impulzných potrubí
 • Montáž nosných konštrukcií a nosných prvkov
 • Zváračské práce
 • Povrchová úprava
 • Zhotovenie protipožiarnych prepážok

Elektrická montáž:

 • Elektrické pripojenie snímačov a prevodníkov technologických veličín
 • Elektrické pripojenie prístrojového vybavenia
 • Elektrické pripojenie regulačných orgánov a ich zoradenie
 • Elektrické pripojenie rozvádzačov a rozvádzačových skriniek
 • Elektrické pripojenie káblových rozvodov
 • Kontrola elektrických prepojov podľa projektovej dokumentácie
 • Individuálnevyskúšanie meracích a ovládacích okruhov vrátane vystavenia protokolov o skúškach.

 

4. Dodávky montážneho materiálu

Montážne práce ponúkame samostatne, alebo ako súčasť dodávky montážneho materiálu. Nakupované tovary sú v zmysle normy ISO 9001:2000 kontrolované kvantitatívne aj kvalitatívne ešte pred zabudovaním do diela.

 

5. Servisné práce

Servisné práce v rámci záručného a pozáručného servisu:

 • Servisné kontroly a opravy
 • Profylaktické kontroly
 • Porovnávacia kontrola a nastavenie snímačov tlaku a tlakovej diferencie
 • Kontrola a nastavenie prevodníkov teploty
 • Hot line telefonická konzultácia technických problémov
 • Diagnostika problému
 • Náhradné riešenie
 • Odstránenie problému

 

6. Výroby rozvádzačov

Regula Košice akciová spoločnosť má vo svojich priestoroch zriadenú vlastnú výrobu rozvádzačov.
Rozvádzače sú vyrábané podľa priania zákazníka v rôznych vyhotoveniach.

Mechanické vyhotovenie :

 • Typovo-testované rozvádzače SIVACON 8PT vyrábané v licencii spoločnosti SIEMENS Corporation
 • Typové rozvádzače napr. RITTAL
 • Atypické rozvádzače podľa projektu zákazníka alebo podľa vlastnej projektovej dokumentácie
 • Rozvádzačové skrinky
 • Ovládacie pulty

Použité materiály:

 • Lakované alebo práškovo striekané oceľové plechy
 • Galvanizovaná oceľ
 • Nerezová oceľ

Elektrické prístrojové vybavenie je montované podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek zákazníka a nie je žiadne obmedzenie vo výbere výrobcu elektrického prístrojového vybavenia.

Regula Košice akciová spoločnosť je obchodným partnerom spoločnosti Siemens a má zakúpenú licenciu na výrobu univerzálnych nízko-napäťových rozvádzačov SIVACON 8PT. Zároveň licenčná
Rozvádzače SIVACON 8PT predstavujú štandardné riešenie pre stavebné a priemyselné technológie. Je to vlastne stavebncová súprava pozostávajúca z výlučne typovo-testovaných komponentov, čo zaručuje dlhú životnosť a spoľahlivé fungovanie.

Konštrukcia rozvádzačov SIVACON 8PT:

Rám je perforovaný, čo zaručuje univerzálnu flexibilitu pri individuálnej montáži.

Pole rozvádzača je rozdelené na jednotlivé priestory :

 • Priestor pre horizontálnu zbernicu
 • Priestor pre prístrojové vybavenie
 • Priestor pre káblové pripojenie
 • Priestor pre vertikálnu zbernicu

Povrchová úprava je realizovaná :

 • Práškovou vrstvou
 • Mokrým náterom
 • Pokovením

 

Stupne ochrany :

 • IP30, IP40, IP42 pre skrine s prirodzeným vetraním
 • IP40, IP54 pre skrine bez vetrania

 

Rozmery skríň :

 • Výška : 2200mm alebo 2600mm
 • Šírka : 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
 • Hĺbka : 600mm, 800mm, 1000mm

 

7. Výroba, úprava a spracovanie mechanických komponentov

 • Strihanie plechov, max. rozmery: šírka: 2500 mm, hrúbka: 4 mm
 • Ohýbanie plechov, max. rozmery: šírka: 2500 mm, hrúbka: 4 mm
 • Delenie a perforovanie medených zberníc tlakom do 400 kN
 • Zváranie oblúkom, hrúbka (plech): od 2 do 4 mm, priemer (rúrky): od 16 do 32 mm
 • Zváranie acetylénom, hrúbka (plech): do 3 mm, priemer (rúrky): od 15 do 30 mm
 • Zváranie argónom, hrúbka (plech): od 1.5 do 3 mm, priemer (rúrky): od 12 do 24 mm
 • Povrchová úprava dielcov: Striekanie s povrchovým efektom

 

8. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení:

Regula Košice akciová spoločnosť má oprávnenie na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

 • Objekty bez nebezpečenstva výbuchu
 • Objekty s nebezpečenstvom výbuchu
 • Zariadenia s napätím nad 1000V do 52kV, vrátane bleskozvodov.

 

Univerzálne typovo certifikované rozvádzače NN vyrábané v licencii SIEMENS
SIVACON 8PT
 • typovo testované rozvádzače, vyrábané firmou REGULA a.s.
 • doložené skúšobnými protokolmi a certifikáciou (CE) o typovom odskúšaní
 • produkt z dielne SIEMENS AG, REGULA a.s. je držiteľkou know-how systému na Slovensku
 • stavebnicový systém, zložený výlučne z typovo testovaných modulov
 • použiteľný do 7400A, skratový prúd až 375 000A
 • pokrýva plnú škálu použitia nn rozvádzačov
 • návrh má mohutnú podporu v software SIMARIS SIVACON
 • maximálne skrátenie doby medzi návrhom a realizáciou
 • špičková kvalita za tuzemskú cenu

/ príklad konštrukcie rozvádzačov SIVACON 8PT /

 

Univerzálne rozvádzače NN
 • vlastná konštrukcia firmy REGULA a.s.
 • prispôsobované špeciálnym požiadavkam zákazníkov
 • cenovo dostupné

/ vlastná konštrukcia univerzálnych rozvádzačov NN/

 

Moduly a prispôsobovacie rozhrania
 • výroba modulov do skríň prevodových relé
 • vývoj a výroba rozhraní pre riešenie komunikačných
 • problémov medzi rôznými systémami riadenia

/ výroba modulov a prispôsobovacích rozhraní /

Kalibrácia a ciachovanie
 • kalibrácia a ciachovanie snímačov a prevodníkov
 • justáž ventilov a akčných členov

 

REGULA Košice akciová spoločnosť