Predstavujeme sa
Rozsah podnikania
Oblasti pôsobenia
Referencie
Certifikácia
Partneri
Kontakty
Predstavujeme sa

REGULA Košice akciová spoločnosť vznikla 1.1.1991 transformáciou časti štátneho podniku Elektromont Praha. Po následnej privatizácii dnes jej 117 kmeňových zamestnancov v nadväznosti na 36-ročné nepretržité pôsobenie firmy v odbore priemyslových automatizácií spája zručnosť a erudíciu, získanú tradíciou, s modernými aplikačnými prístupmi v procese automatizácie priemyslových činností.

V súčasnosti sa firma REGULA Košice akciová spoločnosť prednostne orientuje na komplexné dodávky vyspelých riadiacich systémov pre energetiku a iné sektory priemyslu, v ktorých majú miesto moderné technológie riadenia procesov, prispôsobené konkrétnym užívateľským podmienkam. Naše riešenia sú založené na moderných teóriách automatizácie, optimalizácie, logistiky, bezpečnosti technických systémov a snažia sa minimalizovať ekologické dôsledky priemyslových činností. Dosahujeme to dôkladnou analýzou riadeného procesu, zodpovednou činnosťou erudovaných projektantov, výberom a prispôsobením riadiacej techniky od jej najvyspelejších svetových producentov a zodpovednou realizáciou diela s rešpektovaním prevádzkových zvyklostí odberateľa. Popri nových stavbách významný podiel našich aktivít smeruje do procesov modernizácie riadenia priemyslových procesov. Osobitný úspech dosahujeme opakovanými realizáciami vlastného know-how pri modernizácii klasických systémov riadenia turbogenerátorových blokov tak, aby tieto plne vyhovovali štandardu UCTPE pre medzinárodný transfer energie a pre diaľkové riadenie blokov.

REGULA Košice akciová spoločnosť je pripravená aj naďalej dôstojne a zodpovedne slúžiť svojim zákazníkom, otvárať im cestu k obchodným úspechom modernizáciou riadenia ich technologických komplexov. Je pripravená zvládnuť moderné formy obojstranne výhodnej spolupráce s obchodnými partnermi tak, ako to zodpovedá súčasnej etape prelomu k tretiemu tisícročiu. Radi budeme patriť medzi Vašich korektných a spoľahlivých partnerov.

Ing. Rudolf Krause
generálny riaditeľ

Organizačná štruktúra

Vnútorná organizačná štruktúra spoločnosti je zrejmá z organizačnej schémy. Spoločnosť riadi generálny riaditeľ. Príslušné úseky riadia finančno-obchodný a technicko-výrobný riaditeľ.

 

 

1 Úsek GR

1.1 Kancelária GR, zmocnenec pre kvalitu: činnosti súvisiace s udržaním certifikátu kvality ISO 9001, program riaditeľa a jeho styk so stránkami, telefon. a faxovy režim, prideľovanie pošty

1.2 Odbor riadenia kvality: výstupné kontroly, skúšky, správy a dokumenty, zabezp. inform. sústavy, hardware a software, servis- záručná a pozáručná činnosť prístrojov, skúšobná a kalibračná činnosť.

1.3 Odbor obslužných činnosti: agenda energetiky, upratovania a telekomunikácii, evidencia a starostlivosť o majetok firmy, BOZP, CO, PO rozmnožovanie a archivácia.

2 Finančno-obchodný úsek

2.1 Oddelenie financovania: styk s bankami, analýzy a rozbory, úverova politika, cashflow

2.2 Odbor inform. sústavy: účtovníctvo, mzdové a personálne odd., evidencia faktúr

2.3 Odbor obchodu: odb. a dod. zmluvy, plán nákupu, riadenie nákupu počas realizácie diel, skladové hospodárstvo, colná agenda

3 Výrobno-technický úsek

3.1 Výrobný odbor: plán výroby, fakturácie a nákladov jednotl. zákaziek, evidencia a obhospodarovanie zákazkových máp, realizácia dodávok a montáži, starostlivosť o stroj. park.

3.2 Odbor projekty: Vypracovanie ponúk, projekcia, úplnosť tech. dokumentácie, konštrukčná a technologická príprava jednotl. akcii.

3.3 Odbor softvér: analog. s odborom projekty. Softverové práce a uvádzanie diela do prevádzky.

 

Hlavné ukazovatele

V posledných rokoch sa obrat stabilizoval okolo úrovne 250mil. Sk. Od roku 1993 má stúpajúcu tendenciu s výkyvmi pri mimoriadných zákazkách.

Počet zamestnancov kolíše v závislosti na rozpracovaných zákazkách v súvislosti s uplatňovaním požiadavky na maximálne skrátenie trvania investičnej akcie a rýchle odovzdanie diela do prevádzky.

Firma sa opiera o cca 100 kmeňových zamestnancov. Celkový počet zamestnancov kolíše v závislosti na rozpracovaných zákazkách.

REGULA Košice akciová spoločnosť